Trang captcha nào còn gõ chữ và số

Discussion in 'Captcha' started by tini6010, Nov 29, 2018.

  1. tini6010

    tini6010 Guest

    Hiện nay toàn mấy trang captcha hình ảnh khó chịu quá, trang nào còn gõ chữ và số như lúc trước vậy các bác

Share This Page