Nhờ mọi người chỉ giúp cách fake trên bluestacks

Discussion in 'Computer Skills' started by jerry7739, Nov 13, 2018.

  1. jerry7739

    jerry7739 Guest

    Em fake bằng socks escort máy thì ok nhưng trên bluestacks thì lại về ip cũ e mò cả buổi vẫn ko đc. Nhờ mọi người chỉ giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều

Share This Page