[Newbie] Thừa 2 Laptop + Internet Khoẻ nên làm gì?

Discussion in 'Newbie Center' started by tpgamos, Nov 5, 2018.

Moderators: vgroupbosskiet
  1. tpgamos

    tpgamos Guest

    E vừa sắm 1 bộ PC làm việc. Thành ra thừa mất 2 cái laptop bỏ không mấy tuần rồi. Có mảng nào dùng laptop treo 1 tháng kiếm đc vài trăm nghìn trả tiền điện nước không anh em @@!. Bỏ không phí quá.

Share This Page