Kinh Nghiệm Tại sao Cũng là treck captra nhưng mình được 4$/1000 click CÒn Bạn Thì Không

Discussion in 'Captcha' started by hungit, Nov 30, 2018.

  1. hungit

    hungit Guest


    Đầu Tiên Mình Phải Công Nhận Gõ Captra cũng là 1 nghề và cho thu nhập tuy nhiên kinh nghiệm của mình sau một thời gian tham gian gõ captra làm nhiều nhưng không được bao nhiêu mình xin đưa ra một số thứ mà mình đã mất khi làm nghề này:


    Vì đặc thù công việc gõ Captcha yêu cầu thời gian Online nhiều, phải gõ nhanh và chính xác nên những hệ quả xấu về sức khỏe là không thể tránh khỏi. Việc chúng ta phải ngồi lý với thời gian dài, mất phải tập trung cao...

    Kinh Nghiệm Tại sao Cũng là treck captra nhưng mình được 4$/1000 click CÒn Bạn Thì Không

Share This Page