Khẩn: V/v Tử thần pix đang gieo rắc tai ương (ban group) khắp nơi !!!

Discussion in 'Captcha' started by mirinda, Aug 1, 2018.

  1. mirinda

    mirinda Guest

    ....:popo_ah:Hắn (pix)vừa đi vừa ban. Bao giờ cũng thế, cứ gần 3h sáng xong là nó ban:popo_extreme_sexy_girl:. Bắt đầu group to trời, có hề gì? group to có của riêng nhà nào? Rồi hắn ban group nhỏ. Thế cũng chẳng sao: group nhỏ là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn ban ngay tất cả làng cạp. Nhưng cả làng cạp ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ ông Pixfan ra!”(cái tên nghe nịnh quá,cứ y như người nhà của nó mà :p ) :D:popo_boss:

    ...:popo_cool:Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột...

    Khẩn: V/v Tử thần pix đang gieo rắc tai ương (ban group) khắp nơi !!!

Share This Page