Đường dẫn của imacros 10.0.2 trên firefox

Discussion in 'Computer Skills' started by Phanhdungp, Oct 9, 2018.

  1. Phanhdungp

    Phanhdungp Guest

    Nhờ các bro giúp dùm em đường dẫn của imacros 10 ạ
    Như imacros 8.9.7 thì em thấy nó nằm trong phần documents/imacros.... mà imacros 10 em lại kiếm không thấy ạ
    Tk các bro đã ghé ạ

Share This Page