change ip bluestack bằng ssh bị loading..

Discussion in 'Computer Skills' started by TrongHoa, Dec 6, 2018.

  1. TrongHoa

    TrongHoa Guest

    Mọi người cho mình hỏi, mình fake ip bình thường lúc k dùng tới bluestack thì vẫn ok, nhưng lúc fake ip bằng ssh trước xong mở phần mềm bluestack lên thì loading 99% rồi đứng mãi như vậy, hình như là bị mất mạng luôn, còn mở phần mềm bluestack lên trước rồi mới bắt đầu fake ip thì bluestack có change ip nhưng có lỗi gì ấy, và lúc tắt bluestack đi thì máy mình mất mạng luôn, reset máy lại thì có mạng, ai pro giải đáp giúp mình với cảm ơn

Share This Page