Cần dịch mã captcha

Discussion in 'Captcha' started by chip2912, Oct 16, 2018.

  1. chip2912

    chip2912 Guest

    Mình muốn dựng sv chỉ để giải mã captcha hoặc cho thuê api nhanh chút.
    mẫu captcha dưới hình nhờ ae tư vấn

Share This Page