AE ai dùng trang PPay.VN lưu ý nhé

Discussion in 'Newbie Center' started by Ardamax, Nov 24, 2018.

Moderators: vgroupbosskiet
  1. Ardamax

    Ardamax Guest

    Sau vài ngày làm thằng ppay.vn này ức chế vô cùng , giao diện thì lỗi sql , gạch thẻ thì lúc được lúc không phải chờ cả tiếng nó mới cộng tiền vào tk , báo lỗi này lỗi kia liên tục , nói nó thì nó kêu để vài ngày nữa fix . tích hợp bên nó mà ức chế *** chịu đc , anh em suy nghĩ kỹ trước khi tích hợp trang này nhé . thằng chủ web là domainrenet làm ăn như shjt . hình ảnh lỗi https://imgur.com/0kvLQUj :...

    AE ai dùng trang PPay.VN lưu ý nhé

Share This Page